ZATEPĽOVAŤ ČI NEZATEPĽOVAŤ?

Znížiť spotrebu tepelnej energie, zvýšiť tepelnú pohodu v interiéri a pritom nerobiť vonkajšiu vrstvu hrubej tepelnej izolácie. Znie to jednoducho, ale ide to?

Áno, súčasné technológie a výsledky vedeckých výskumov v odbore stavebnej fyziky udávajú nové smery v tepelnej ochrane budov pre zníženie energetickej náročnosti prevádzky. Pre ľahšie predstavenie týchto nových materiálov a systémov je nutné špecifikovať faktory, ktoré skutočne ovplyvňujú tepelné straty a o ktorých sa nikde nehovorí.

Neustále počujeme: zateplenie, zateplenie, zateplenie

Toto sú slovné spojenia, ktoré počúvame každý deň, útočia na nás v podobe reklám na ten či onen systém zateplenia domu, ten či onen vykurovací spôsob, na úspornosť toho či onoho vykurovacieho média.

Múdry štátny úradník (na základe odporúčania "zaručených odborníkov") nám udáva, akú hodnotu musia mať rôzne ukazovatele a súčinitele, aby Váš dom bol energeticky úsporný, spĺňal určité "farebné pásiky" v nejakom grafe alebo dokonca, aby vôbec žiadnu tepelnú energiu nespotreboval - "akési perpetum mobile" - presne v duchu hesla: "Ušetriť korunu, aj keby to stálo milión".

Keď sa rozumne pozrieme na základe čoho sa tieto hodnoty určujú, aké sa zadávajú vstupné hodnoty do tepelných výpočtov, aké sa používajú výpočtové postupy a ako sa sumarizuje celkové hodnotenie energetickej účinnosti plášťa domu - musíte skonštatovať, že sme v "technickom stredoveku". Vstupné hodnoty pre tepelné výpočty a kombinácie ich pôsobenia v reálnom čase sa s najväčšou pravdepodobnosťou nikdy nenastanú. Tým sú tieto výpočty nevierohodné a zavádzajúce.

Keby v iných technických odboroch boli nosné konštrukcie projektované a počítané s rovnakou technickou úrovňou, boli by extrémne ťažké a väčšina z nich by spadla.

Tepelné výpočty môžeme označiť ako presný súčet absolútne nepresných čísel (ako čísla štatistikov). Komu tento stav vyhovuje nebudeme rozvádzať.

V dnešnej dobe sa stavebné konštrukcie hodnotia v naprostej väčšine prípadov výpočtovými postupmi so stacionárnymi okrajovými podmienkami. To znamená, že výpočty pre transport tepla (energetické hodnotenie, tepelné straty, teplotný faktor, tepelné mosty atď) a transport vlhkosti (ročná bilancia skondenzovanej vyparenej vlhkosti) sa vykonáva pri konštantnej vonkajšej teplote a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Zjednodušené stacionárne výpočty tepelných strát objektov (tak ako sa v slovenskej republike ešte používajú) zanedbávajú pôsobenia:

Vonkajších klimatických javov

 • slnečné žiarenie (krátkovlnné IR žiarenia)
 • dlhovlnné IR žiarenie
 • dážď
 • vietor

Fyzikálnych dejov

 • akumulácia tepla
 • akumulácia vlhkosti
 • kapilárna kondenzácia
 • transport kvapalnej vlhkosti
 • vplyv vlhkosti na súčiniteľ tepelnej vodivosti

 

Nové systémy výpočtu tepelných strát budov sú "Dynamické simulácie transportu tepla a vlhkosti". Sú to numerické výpočty, ktoré využívajú premenlivé okrajové podmienky - najčastejšie s časovým krokom v rozmedzí niekoľkých minút. Takto krátky časový krok umožní zahrnúť do výpočtu krátke, avšak významné klimatické deje (krátkovlnné a dlhovlnné žiarenie, dážď, vietor a pod) 

Súčasne dynamické simulácie transportu tepla a vlhkosti dokážu lepšie vystihnúť fyzikálne deje, ktoré sa odohrávajú bežne v stavebných materiáloch a konštrukciách a ktoré nie sú opísateľné stacionárnymi metódami.

V tomto pojednaní sa opierame o praktické výsledky výpočtového softvéru WUFI® (Wärme und Feuchte Instationär - teplo a vlhkosť nestacionárne), ktorý umožňuje realistický výpočet dynamického jednorozmerného a dvojrozmerného šírenie tepla a vlhkosti vo viacvrstvových stavebných konštrukciách vystavených vonkajšiemu počasiu. Software vychádza z najnovších výsledkov skúmania transportu tepla, vodnej pary i kvapalnej vlhkosti v stavebných materiáloch a bol verifikovaný mnohými porovnávacími meraniami in situ aj v laboratóriách Fraunhofer-Institut für Bauphysik. univerzity v Stuttgarte

Software WUFI využíva namerané klimatické údaje pokrývajúce hnaný dážď alebo slnečné žiarenie ako okrajové podmienky, preto umožňuje realistické vyhodnotenie tepelne vlhkostného správania konštrukcie vystavenej prirodzenému počasiu.

Software WUFI sa používa napríklad pri stanovení:

 • času potrebného na vysušenie vlhkého muriva 
 • rizika kondenzácie vnútri konštrukcie
 • vplyve hnaného dažďa na obvodové konštrukcie
 • efekte pri použití vhodnej opravy, renovácie konštrukcie
 • tepelne-vlhkostného správania strešných a obvodových plášťov pri neočakávanom použití alebo pri použití v rôznych klimatických regiónoch

 

Výhodou dynamických numerických simulácií pomocou softvéru WUFI® sú aj grafické výstupy. Jedná sa predovšetkým o grafy (matematické data) a o filmy (grafy v čase), ktoré ukazujú teplotu a vlhkosť v stavebných konštrukciách v čase.

Software WUFI spĺňa všetky požiadavky normy STN EN 15026:2007-Hodnotenie šírenia vlhkosti stavebnými dielcami pomocou numerickej simulácie, ktorá definuje používanie numerického softvéru pre tepelne vlhkostnú simuláciu vo viacvrstvových stavebných konštrukciách.

Fraunhofer-Institut IBF definoval prenos tepla nasledovne:

Prenos tepla sa zakladá na vedení tepla závislom na vlhkosti a prúdu entalpie pary. Tento prúd prepravuje teplo tým, že sa voda odparuje na jednom mieste a pritom sa tomuto miestu odoberá teplo a potom difunduje na iné miesto, kde kondenzuje a tým privádza teplo. Tento spôsob prenosu tepla sa často označuje ako efekt latentného tepla.

Zjednodušené posudzovanie hodnoty "U" a "Glaserov model vlhkosti" sa tak v stavebnej fyzike zosadil na dobový jav. Prislúcha im už iba obmedzená informatívna platnosť.

Veríme, že týmito odsekmi určite nadvihneme "odborníkov" na teplo, nie je to v histórii nič neobvyklé. Nové technológie to majú na začiatku často ťažké.

Keď sa v 19. storočí stavali prvé železnice, varovali "experti", že ľudské telo sa nemôže vyrovnať s rýchlosťou väčšou ako 30 km/h.

Na tomto mieste môžeme uzavrieť zoznam faktorov ovplyvňujúcich prenos tepla v obvodovom plášti stavby domov. Vykonáme teda ich krátky súhrn.

 • Neochota projektantov a odborníkov na teplo prijať nové riešenia a naučiť sa ich používať v praxi, prekonať nesprávne a vžité jednoduché postupy, ktoré v konečnej fáze spôsobujú technické škody.
 • Obmedziť vstupu vlhkosti a zamedziť jej ukladanie v konštrukcií.
 • Zaistiť odvod zabudovanej a nahromadenej vlhkosti z konštrukcie vždy smerom do exteriéru.
 • Ochrániť konštrukciu pred vysokovýkonnou zložkou slnečnej radiácie a ochladzovať konštrukciu.
 • Plne zužitkovať dlhovlnné slnečné žiarenie k predohrevu konštrukcie za chladných dní.
 • Usmerniť radiačnú zložku tepelnej kondukcie (vedením) v profile steny

 

Na príklade muriva z plných pálených tehál klasického formátu, si ukážeme vplyv % vlhkosti na tepelných vlastnostiach

Klasifikácia vlhkosti muriva 

 

Stupeň vlhkosti

Vlhkosť muriva - wm v % hmotnosti

veľmi nízka

w < 3

nízka

3 ≤ w < 5

zvýšená

5 ≤ w < 7,5

vysoká

7,5 ≤ w ≤ 10

veľmi vysoká

w > 10

 

Jednotlivé vypočítané hodnoty fyzikálnych veličín podľa vlhkostného zaťaženia 

 

Vlhkosť wm [%]

λ
[W/(m.K)]

ρ
[kg/m3]

cu
[J/(kg.K)]

U
[W/(m2.K)]

Tepelná strata
Q [W/m2]

%

0

0,81

1900

840

1,47

51

100

1

1,20

1919

863,9

1,89

68

133

2

1,37

1938

889,9

2,04

74

145

3

1,47

1957

914,9

2,13

78

152

4

1,59

1976

939,6

2,24

82

160

5

1,67

1995

963,9

2,31

84

164

7

1,81

2033

1011,1

2,42

88

172

8

1,86

2052

1034,1

2,46

90

176

10

1,95

2090

1078,7

2,53

92

180

15

2,07

2185

1183

2,61

95

186

wm = objemová vlhkosť, λ = súčiniteľ tepelnej vodivosti, ρ = hmotnosť, cu = tepelná kapacita, U = súčiniteľa prestupu tepla, Q = tepelná strata

Z uvedenej tabuľky je zrejmé, aký významný vplyv má vlhkosť na fyzikálne, respektíve tepelno-technické vlastnosti tehlového muriva. Nárast súčiniteľa prechodu tepla "U" má neblahý vplyv na zníženie povrchovej teploty a tým aj na riziko vzniku plesní.

Cieľom tohto výpočtu bolo demonštrovať, ako malé množstvo vlhkosti podstatne zmení vlastnosti muriva.

 • Nárast súčiniteľa prechodu tepla "U" o približne 77%
 • Nárast straty tepla o 86% je veľmi významný !!
 • Zvýšenie hmotnostnej vlhkosti na 15%

 

Spôsobov, akými sa vlhkosť dostáva do hmoty steny je veľa. Ak neberieme do úvahy technické závady a poruchy napr: vzlínajúcej vody (tzv. kapilárnej), voda pôsobiaca hydrostatickým tlakom, voda z rozvodov inštalácií - je to najčastejšie voda zrážková (dážď, sneh), difúzie vodnej pary a klimatická vlhkosť vzduchu.

 

Preto je na mieste otázka: „Zatepľovať či nezatepľovať ?“

Prečo si položiť túto základnú otázku, keď sa zo všetkých médií valia informácie o tom, ako a koľko sa dá ušetriť zateplením Vášho paneláku alebo rodinného domu? Nie vždy to musí byť pravdou.

• Ak zvolíte nesprávnu technológiu na zateplenie domu (alebo nesprávne materiály) - očakávaný výsledok sa vôbec nemusí dostaviť.

• Ak sa dostavia energetické úspory zatepleného domu, spolu s nimi budete pozorovať aj zhoršenie životných podmienok vo Vašom byte alebo dome.

 

Čo sa stane pri nesprávnom výbere materiálu na zateplenie domu ?

Ak sa rozhodnete pre zatepľovanie parozábrannými materiálmi ako je polystyrén, lacné paro nepriepustné lepidlá alebo omietkové zmesi zabránite úniku vlhkosti v zateplenom dome, ktorá zapríčiňuje vznik plesní. V prípade ak sa ešte rozhodnete pre výmenu okien za plastové, tak táto kombinácia s paronepriepustnými materiálmi je priam zárukou vzniku plesní.

 

Prečo vzniká vlhkosť – prečo vzniknú plesne?

 • Pôsobením rosného bodu
 • Bežná prevádzka domácnosti. (varenie, sprchovanie, umývanie, atď.)

 

Pôsobenie rosného bodu v zateplenom dome

Rosný bod znamená vyzrážanie vodných pár pri rozdiele vonkajšej a vnútornej teploty. Je to bežný fyzikálny jav, ktorý sa dá pozorovať aj voľným okom na oknách, stenách, alebo na iných miestach v domácnosti. Ak ste ho náhodou nespozorovali, neznamená to, že sa Vašej domácnosti tento jav vyhol, len sa Vám ho podarilo posunúť na menej viditeľné miesto zateplehého domu (premiestnil sa do vnútra muriva, alebo na exteriérovú časť muriva).

Transparentným príkladom môže byť vytiahnutie sklenenej nádoby z chladničky do tepla - vytvorí sa na jej vonkajšej strane veľké množstvo kondenzovanej vody. Rovnaký dej prebieha aj v murive. Najväčšia produkcia vlhkosti v zateplenom dome z rosného bodu nastáva, keď sa po zimných mesiacoch opäť otepľuje.

Zateplením domu presúvame rosný bod práve na exteriérovú časť muriva. Ak však vzniknutá vlhkosť na zateplenom dome narazí na nepriepustnú vrstvu ako je polystyrén, začne sa hromadiť a vytvorí prvotný základ pre pleseň. Samozrejme, že ak vlhkosť nemôže von, tak postupuje dovnútra a vsiakava do muriva spolu s plesňami. Pleseň sa postupne objaví aj v interiéri. V prípade, ak máte plastové okná, rozšírenie plesní v interiéri zatepleného domu je už nezastaviteľné. Pleseň spôsobuje špecifický zápach v domácnosti, dýchacie problémy, alergie, astmu.

 

     

Ukážka fasád  zateplených polystyrénom

 

Vlhkosť v zateplenom dome vyprodukovaná bežnou prevádzkou domácnosti.

Každá domácnosť produkuje vlhkosť svojim bežným chodom: varenie, sprchovanie, umývanie aj samotné ľudské telo produkuje vlhkosť. Vlhkosť vyprodukovanú domácnosťou v zateplenom dome je potrebné odvetrať a to môže byť problémom ak máme paro nepriepustnú tepelnú izoláciu, prípadne priestor hermeticky zakonzervujeme plastovými oknami. Ak si poviete, že stačí otvoriť okno a vyvetrať tak je to len alibistická obhajoba, ktorá nefunguje okrem toho vetraním vypustíte všetku ušetrenú energiu von. 

Preto je dôležité aby Váš dom prirodzene dýchal a aby váš výber materiálov pre zateplenie vášho domu bol ten spravny !

Riešením uvedených problémov je použitie kvalitných paro priepustných materiálov na zatepenie domu, ktoré majú tepelno izolačné vlastnosti a zdravo konkurujú klasickým zateplovacím systémom v úspore energií.

Najrýchlejším a pomerne lacným riešením na zateplenie domu je použitie Termokeramického náteru.

Náter sa dá použiť v interiéri ako aj v exteriéri.

       

Thermokeramické nátery - prečo ich používať na zateplenie domu?

Celospoločenskú nutnosť znižovania spotreby tepelnej energie nazvať "zateplením budov / domov, alebo zateplenie fasády" nie je práve šťastné pomenovanie. Majiteľom dotknutých nehnuteľností, bol veľmi nenápadne vnútený názor, že na zateplenie domu existuje len jediné riešenie problému tepelných únikov, a tým je inštalácia dodatočné prídavné objemovej izolácie na fasádu domu. Postupne začali vznikať rôzne poradenské firmy, ktoré vždy na zateplenie domu poradili jedno a to isté - izolovať a zase izolovať.

Polystyrénová lobby nám vnútila nepravdu, že "čím hrubšia vrstva polystyrénu na fasáde, tým väčšia úspora na kúrenie", ale ono to tak v skutočnosti nie je a hlavne v dlhodobom pôsobení, keď nikto nepostrehne, že spotreba tepla v takto zateplenom dome opäť výrazne narastá. Je potrebné si plne uvedomiť aké procesy v konštrukcii obvodovej steny zatepleného domu prebiehajú.

Všetky dodatočné zatepľovacie systémy možno charakterizovať následne - "na mokrý kabát pridáme ďalší, tentoraz nepriedušný kabát". Toto platí aj pre minerálne vaty, stierky a lepidlá používané v systéme sú natoľko nepriepustné, že výhodu vaty úplne eliminujú.

Dochádzame k tomu, že vlhkosť v konštrukcii je veľmi významný činiteľ z hľadiska tepelných strát, viď tabuľka.

Závislosť tepelné straty na vlhkosti steny (príklad - plná tehla tl.44 cm bez omietok)

 

 Vlhkosť wm [%]

 λ [W/(m.K)]

 Tepelná strata Q [W/m2]

 %

 0

 0,81

 51

 100

 1

 1,20

 68

 133

 2

 1,37

 74

 145

 3

 1,47

 78

 152

 4

 1,59

 82

 160

 5

 1,67

 84

 164

 7

 1,81

 88

 172

 8

 1,86

 90

 176

 10

 1,95

 92

 180

 15

 2,07

 95

 186

wm = objemová vlhkosť, λ = súčiniteľ tepelnej vodivosti, Q = tepelná strata

 

Z tabuľky je zrejmé, že zvýšením vlhkosti steny o 1% dôjde k navýšeniu spotreby tepla o 7 - 9%. Nedá sa vôbec predpokladať, že práve vaša stena je tá suchá. Vlhkostné klimatické pomery a tvorba vlhkosti v interiéri prebiehajú neustále a smer prúdenia je závislý na ročnom období. V lete prebieha z vonku dovnútra a v zime zase opačne. Dĺžka doby smeru prúdenia a intenzity toku prúdenia vlhkosti sú rôzne, určenie či je stena suchá alebo vlhká, je súčasnými početnými spôsobmi veľmi nedokonalej realite veľmi vzdialené.

Vlhkosť: absorbovaná, prechádzajúca a hromadená v konštrukcii je veľmi významný činiteľ ovplyvňujúci tepelné straty zatepleného domu.

Ďalší dôležitý faktor v zateplených domoch, ktorý urýchľuje pri zateplení tepelný tok obzvlášť v poréznych materiáloch (čo v podstate stavebné materiály z veľkej časti sú) vrátane izolačných materiálov, je radiačná elektromagnetická energia. Táto energia je všeobecne vnímaná skôr ako tepelné sálanie slnka alebo z rozpálených kachlí. Málokto ale vie, že radiačnú energiu vyžaruje každé teleso, ktorého teplota je väčšia ako -273,5 °C. Radiačná energia ale vzniká pri šírení tepla vedením v poréznych materiáloch, kde významne urýchľuje odovzdávanie tepla. Akou mierou môže táto radiácia ovplyvniť priechod tepla v zateplených domoch si môžeme predviesť na všeobecne známe veci dennej potreby.

Termoska (tiež termofľaša) je špeciálne vyrobená fľaša, ktorá slúži na uchovanie teplého alebo studeného nápoja (pokrmu). Všetci vieme, že to funguje, ani nás nezaujíma ako, a už vôbec nehľadáme nejaké izolácie a súčinitele prestupu tepla.

Už v roku 1892 ju vynašiel pracovník Oxfordskej univerzity Sir James Dewar. Základom termosky je dvojitá vnútorná nádoba s lesklými dvojitými stenami, z medzery medzi stenami oboch nádob je vyčerpaný vzduch. Cez toto vákuum nemôže teplo prenikať vedením, tepelné žiarenie sa odráža späť od lesklých stien, pri nádobe uzatvorenej zátkou je obmedzený aj prenos prúdením.

Radiačná energia pôsobiaca zvonka, zvnútra i vnútri na konštrukciu steny zatepleného domu je ďalším významným činiteľom pôsobiacim v prenose tepla.

Logickou cestou sme označili významné faktory, ktoré majú vplyv na celkové tepelné straty vonkajšej obvodovej steny zatepleného domu. Tieto faktory majú v spojení dominantný význam v prenose tepla konštrukciou. O oprávnenosti tohto tvrdenia svedčia aj výsledky dlhoročných vedeckých výskumov v odbore stavebnej fyziky, napríklad Fraunhofer-Institut IBF pre stavebné fyziku "univerzity v Stuttgarte, ktorý definuje prenos tepla v aktuálne vydávaných publikácii takto:
"Prenos tepla sa zakladá na vedení tepla závislom na vlhkosti a prúdu entalpie pary. Tento prúd prepravuje teplo tým, že sa voda odparuje na jednom mieste a pritom sa tomuto miestu odoberá teplo a potom difunduje na iné miesto, kde kondenzuje a tým privádza teplo. Tento spôsob prenosu tepla sa často označuje ako efekt latentného tepla."

 

Membrána ThermoShield - účinné riešenie na zateplenie domu

ThermoShield je multifunkčná náterová hmota s dynamickými a adaptabilnými vlastnosťami, ktoré významne ovplyvňujú hydrodynamické, termické a elektromagnetické deje v stavebných konštrukciách na ktorých je aplikovaný.

ThermoShield náterová hmota je zmesou komponentov:

 • Reinakrylátová živica s dvojitou sieťovou štruktúrou ako nosný komponent
 • Sklokeramické duté guľôčky s rozmermi 10 - 120 nm, ako plnivo
 • Farebné tonery pre vytvorenie širokej škály farebných odtieňov

 

 

ThermoShield membrána šetriaca energiu sa skladá zo špeciálneho spojiva na vodnej báze, v ktorom sa nachádzajú milióny vákuovaných sklokeramických dutých teliesok (guličiek) o malom priemere (10 až 120 mikrometrov). Vrstva náteru po zaschnutí polymerizuje v elastickú, hustú štruktúru, ktorá je ale zároveň variabilne priepustná pre vodné pary, s hrúbkou cca 0,3 mm (membrána). Zvláštnosti tejto membrány sa podieľajú na úsporách energie zatepleného domu pomocou náterov ThermoShield. Zásadne sa však líši od tradičných predstáv o možnostiach zníženia energetických strát. Sklenené guličky "filtrujú" tepelný prúd v infračervenom rozsahu nízkych teplôt a odrážajú a rozptyľujú až 25 percent tepla.

Tak vzniká komplex z rôznych fyzikálnych efektov, ktoré môžeme všetky nájsť v tenkej membráne. Vedecký výraz pre to znie: "Povrchový náter s endotermickými efektami ®". Týmto sa v konštrukciách zateplených domov chránených pomocou ThermoShield znížia tepelné straty a zredukujú sa náklady na vykurovanie budovy o 20-30%.

Niekoľko zaujímavých čísiel: Jeden meter štvorcový hladkého povrchu sa zväčší o trojnásobok až štvornásobok. V jednom metri štvorcovom 0,3 mm hrubé membrány je obsiahnutých cca 12 m2 guľového povrchu. Spojivo môže napučať o jednu štvrtinu bez toho, aby sa uvoľnilo od podkladu. Cca 380 ml vody sa môže aktívne preniesť za hodinu a meter štvorcový.

ThermoShield aplikovaný na steny, postupne transportuje zo stavebnej konštrukcie vlhkosť, ktorú murivo absorbovalo po celé roky. Takto ošetrený plášť budovy sa pritom chová ako ľudská koža pri potení. Pri difúznom odparovaní je z povrchu steny odoberané teplo (stena sa ochladzuje). Aby tento dôležitý proces mohol prebiehať nerušene, náter je chránený pred zničením vlastnou reflexiou škodlivého podielu slnečného UV žiarenia. Proti nežiadúcemu zahrievaniu povrchu budovy oslnením, pôsobí ThermoShield v súhre so spojivom. Výsledok v zateplenom dome pomocou membrány ThermoShield: v letných mesiacoch dochádza k citeľnému poklesu teploty v interiéri a zníženiu nákladov na klimatizáciu.

Dom zateplený náterom ThermoShield súčasne pripravuje budovu v letných mesiacoch na zimu. Murivo sa vysušuje a získava lepšie tepelne izolačné vlastnosti, tepelný odpor. Vieme, že proti zime nás ochráni len suchý plášť. Budove postačuje menší vykurovací výkon, pretože "vedenia do zásobníka - muriva" je pripravené pre pomalé napĺňanie "zásobníka". Vnútri budovy obyvatelia vnímajú zvýšenie teploty na vnútornom povrchu obvodových stien. Z toho vyplýva vyšší komfort bývania pri nižšom vykurovacom výkone.

 

 

 

Keramické guličky vo vrstve náteru zatepleného domu ThermoShield-om pôsobia ako malé termosky. Na túto vrstvu dopadá radiačné (elektromagnetické) žiarenie o rôznych vlnových dĺžkach, ku ktorým patrí konkrétny tepelný výkon. Niektoré vlnovej dĺžky prepustí - ako dlhé IR (infračervené) žiarenie o nízkom výkone, tým umožní predohrev hmoty steny v chladných obdobiach. Naproti tomu sa krátke IR žiarenie z časti odrazí späť do exteriéru, zvyšnú časť pohltí (rozloží) a získanú energiu použije na odparenie vlhkosti v hmote steny pod náterom, proces bol popísaný v texte vyššie. Táto "zrkadlová membrána" spracuje všetky elektromagnetické žiarenia, ktorá dopadajú na náter, ako žiarenie z okolitých budov, všetky druhy zvyškových kozmických žiarení o rôznych vlnových dĺžkach a podobne. Tieto žiarenia dopadajú na všetky steny stavby, teda aj zo severu a tiež aj v noci. Aj keď sa zdá, že sa jedná o pomerne malé množstvo energie, je svojím spôsobom veľmi prínosné, v malej kontaktnej vrstvičke vzduchu pred fasádou zvyšuje teplotu a vytvára tepelný obal.

Mechanizmy účinku zateplenia domu pomocou ThermoShield sú doložené početnými skúškami, testmi a referenciami. Vedľa technických parametrov boli preverované predovšetkým vlastnosti významne ovplyvňujúce úspory energie. Ako výsledky praktických aplikácií pri výstavbe obytných budov a priemyselných objektov na celom svete, tak aj vedecké výskumy a merania renomovaných inštitútov a univerzít, viedli dokonca k podaniu patentových prihlášok. Veľmi pozitívne referencie zaručujú istotu dlhodobého zachovania funkcií ochrany stavieb a prínosy pre úsporu energie v ThermoShield-om zateplených domoch. ThermoShield je dimenzovaný tak, že jeho funkcie sú k dispozícii po celé roky napriek všetkým klimatickým zaťažením.

 

Moderné zateplenie domu chráni vašu fasádu

ThermoShield je odolný proti extrémom počasia, napr: prudkému dažďu, krupobitiu alebo sneženiu. Náter sa tak stará o suché stavebné materiály a znižuje riziko nežiadúceho "ozelenenia" fasády, ktoré sa často vyskytuje ako sprievodný jav pri vzniku kondenzačnej vody. Vďaka vysokému podielu keramickej zložky a bráneniu tvorbe vlhkosti na povrchu plášťa budovy, neposkytuje náter ThermoShield na povrchu zateplených domov živnú pôdu hubám, lišajníkom a machom. Preto možno úplne upustiť od následných aplikácií jedov škodlivých pre životné prostredie a zdravie. Škodám spôsobeným pliesňami v murive alebo na jeho povrchu sa zabráni, lebo náter prevádza kolísavý podiel vlhkosti v murive na ustálenú vlhkosť stavby.

Ďalšie vlastnosti náteru ThermoShield:

 • v klimaticky horúcich dňoch účinne chladí vonkajší povrch stien, k tomu používa vnútornú vlhkosť (odparovaním vody sa spotrebuje povrchové teplo fasády), neprepustí krátke IR žiarenia.
 • v chladných dňoch prehrieva fasádu domu dlhým IR žiarením.
 • výrazne mení prechodový odpor tepla na fasáde
 • chráni fasádu pred prechladzovaním vetrom
 • je antistatický - neusadzuje sa prach, chráni pred vznikom nevzhľadných poteklin a plesní.
 • je extrémne priľnavý k povrchu, má vysokú povrchovú ťažnosť
 • je dokonale umývateľný, jednoduchá údržba
 • je ľahko opraviteľný aj farebnom prevedení, vysoká farebná stálosť viac ako 15 rokov, odolnosť voči UV žiareniu (náter chráni sám seba)
 • možnosť viac ako 4.000 farebných odtieňov.
 • matný povrch s prežiarenú farebnosťou
 • má ľahké nanášanie - štetec, valček a striekanie, optimálna hrúbka náteru je 0,35 mm (0,30 mm)
 • zdravotne nezávadný, bez zápachu, vodou riediteľný

 

Komplexné procesy pre ThermoShield-om zateplené budovy možno zhrnúť takto:

Na základe vlastností rozptylu svetla a reflexie odolných mikrosfér ("sklenených mikroguľôčok") dochádza k rozloženiu tepla vo vnútri membrány. V spojení s vodou, parou a poklesy teploty vznikajú pozitívne efekty rozhodujúce pre pohodu obyvateľov. O hospodárne zaobchádzanie s vykurovacou alebo chladiacou energiou sa stará, zväčšený povrch a endotermické procesy termokeramickej membrány na povrchu stien zatepleného domu ThermoShield-om. Použité keramické duté telieska (guličky) predstavujú účinnú bariéru zetepleného domu ThermoShield-om. Teplo pojme obklopujúce spojivo (mostík) a tam sa rýchlo a rovnomerne rozloží a procesy odparovania sú tak možné, rovnomerné a kontrolovateľné. Sú zodpovedné za teploty povrchu a tým za výmenu žiarením.

Celá rada vedcov a užívateľov vo všetkých častiach krajiny bola ochotná nezaujato preveriť vlastnosti ThermoShieldu pre zateplenie domu. Už viac ako 20 rokov šetria ľudia na celom svete, na Sibíri rovnako ako v púštnych zónach štátov okolo Perzského zálivu, s ThermoShieldom energiu - a to v horúčave aj v zime. Veľa extrémne rozdielnych problémov týchto klimatických zón sa použitím ThermoShieldu na zateplenie domu vyriešila.

© 2012 Všetky práva vyhradené

Vytvorte si web zdarma!Webnode