Toxicita polystyrénu

 

Zloženie penového polystyrénu


Penový polystyrén je materiál zložený z dvoch fáz. V pevnej fáze – polystyréne je dispergovaný plyn. Táto skladba určuje nielen výborné tepelne izolačné vlastnosti, či nízku objemovú hmotnosť, ale aj požiarno-technickú charakteristiku. Práve v oblasti ochrany pred požiarmi je penový polystyrén často diskutovanou témou. Jeho horľavosť nik nespochybňuje, avšak v otázke jeho vplyvu na rozvoj a priebeh požiaru sa názory rôznia.

Polystyrén je z chemického hľadiska uhľovodík. Podobne ako iné uhľovodíky je horľavý. Penový polystyrén sa vyrába zo základného medziproduktu vo forme granulátu. Každá jeho perla obsahuje polystyrén, nadúvadlo a aditíva. Ako nadúvadlo sa zväčša používa pentán. Ten je vysoko horľavý. Z požiarneho hľadiska je dôležité, aby použitý pentán obsahoval čo najmenej izopentánu, ktorý sa pomerne dlho drží v hotových blokoch penového polystyrénu. Z hľadiska technologického je však jeho prítomnosť potrená, pretože čistý n-pentán by vo fáze napeňovania unikal príliš rýchlo. (Möbiusová pers. com.)

Polystyrén i pentán sú z pohľadu ochrany pred požiarmi nebezpečné. Aby bolo dosiahnuté zvýšenie bezpečnosti penového polystyrénu, používa sa retardér horenia. Pre polystyrén však nie sú vhodné všetky retardéry horenia. Napríklad síran amónny termickú degradáciu polystyrénu nezpomaľuje, ale práve naopak - podporuje. Najčastejšie používaným retardérom v penovom polystyréne je hexabrómcyklododekán, známy i pod skratkou HBCD, či HBCDD. U výrobcu polyméru je pridávaný v 0,7 až v 2,5 % hmotnostných jednotiek, avšak po spracovaní u spracovateľa expandovaného polystyrénu (EPS) sa v doskách vyskytuje v cca 0,5 % koncentrácii. Ide o bromovaný retardér horenia. Retardačný účinok halogenovaných zlúčenín je založený predovšetkým na reakcii halogénvodíka HX, ktorého zdrojom tieto zlúčeniny sú, s aktívnymi radikálmi OH a H v plynnej fáze. Tieto radikály vznikajú pri oxidačných reťazových reakciách charakteristických pre horenie polymérov. HBCD bol v nedávnej dobe podrobený kritike z dôvodov možnej toxcitity. Táto látka je od októbra 2008 klasifikovaná Európskou chemickou agentúrou (ECHA) ako látka PBT (perzistentná, bioakumulačná a toxická). Podľa stanoviska Slovenskej republiky k návrhu nariadenia komisie, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIV nariadenia EP a rady 1907/2006 REACH je z hľadiska programu úspor energií zatepľovaním podstatné, aby sa používanie HBCD ako retardéru horenia v expandovanom polystyréne naďalej aplikovalo, pričom ide i o sociálny rozmer a to vytváranie nových pracovných miest. V súčasnej dobe sa HBCD javí ako najprijateľnejšia alternatíva na retardáciu penových polystyrénov. Výraznou mierou napomáha pri zlepšovaní jeho poţiarnotechnických vlastností, avšak je aj naďalej nutné pokračovať vo vývoji nových látok zabezpečujúcich retardáciu horenia v penových polystyrénoch.

Zdroj: https://www.tuzvo.sk/files/DF/katedry_df/kpo/ochrana-osob-majetku-2_medzinarodny-zbornik-vedeckych-prac.p

 

© 2012 Všetky práva vyhradené

Vytvorte si web zdarma!Webnode